1. Startsida
 2. /
 3. Information för privatpersoner och företag

Grundläggande brandskydd

Enligt Lag om skydd mot olyckor ska alla ha ett skäligt brandskydd. För att uppnå det krävs att den boende, i en vanlig villa eller lägenhet, på egen hand kan utrymma om det börjar brinna. Den boende behöver dessutom klara av att:

Upptäcka

 • Upptäcka att det brinner – en brandvarnare måste finnas i alla hem.

Agera

 • Rädda sig själv och andra som hotas av branden.
 • Varna andra som hotas av branden. En skyldighet enligt lagen.
 • Larma SOS Alarm genom att ringa 112
 • Släcka branden om branden fortfarande är liten

Utrymma

 • Brinner det i den egna lägenheten krävs förmåga att lämna lägenheten och stänga dörren bakom sig samt gå ned i trapphuset. Hiss får inte användas vid brand.
 • Brinner det någon annanstans i huset och trapphuset blivit rökfyllt ska man stanna i lägenheten. Stäng lägenhetsdörren och utrym vid behov via den alternativa utrymningsvägen. Den utgörs vanligtvis av att räddningstjänsten reser stege mot balkong eller fönster. Den boende förväntas själv häva sig ut och klättra ned.

Fler vårdas i hemmet
Aktuell forskning visar att de flesta bränder som leder till allvarliga konsekvenser eller död sker i boendemiljö. Forskningen visar också att äldre, ensamma, rökare och socialt utsatta personer samt funktionsnedsatta, löper en ökad risk att skadas allvarligt eller dö till följd av brand.
Som en följd av det och att allt fler äldre och personer med olika funktionsnedsättningar bor i ordinärt boende, arbetar räddningstjänsten i ökad utsträckning med individanpassat brandskydd, IAB.
Andelen personer över 80 år förväntas öka med 50 % mellan 2019 och 2029. För att hantera denna ökning gör samhället, genom Socialdepartementet, en medveten omställning som innebär att allt fler vårdas i det egna hemmet.

Brandskyddshöjande åtgärder – individanpassat brandskydd
Det finns ett stort utbud av åtgärder för att förstärka brandskyddet hos en riskutsatt person. Vilken åtgärd som passar bäst måste bedömas individuellt. Ofta har personen redan fått hjälpmedel som ska underlätta i vardagen, men det är inte alltid dessa funktioner underlättar vid brand. Det kan i vissa fall vara så att de istället motverkar en brandskyddsåtgärd.

Under menyn Stärkt brandskydd i hemmet, anges några av de åtgärder som kan vidtas för att kompensera för olika funktionsnedsättningar.

Observera att det inte finns någon lösning, eller kombination av lösningar, som kan kompensera för om en person inte kan utrymma på egen hand. Den som inte klarar att utrymma behöver flytta till en bättre anpassad miljö för att uppnå skäligt brandskydd. För att en utrymningsväg ska fungera behöver den vara anpassad för den som ska använda den.

Brandvarnare

En brand växer fort. Att omedelbart ta sig ut kan vara skillnaden mellan liv och död. Brandvarnaren kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda liv, varna andra och börja släcka branden.

Brandvarnaren ska vara CE-märkt och uppfylla standarden SS-EN 14604. Märkningen står på förpackningen.

Hur många brandvarnare ska jag ha?
Brandvarnare är en billig livförsäkring och du bör ha minst en brandvarnare i taket på varje våningsplan i din bostad. Eftersom vi vet att de flesta bränder med dödlig utgång startar i sovrummet, är det bra att ha en brandvarnare i alla rum där man sover.

Brandvarnarens övervakningsområde bör inte vara större än 60 kvadratmeter. Avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara större än 12 meter. Detta gäller öppna ytor där röken kan nå brandvarnaren. En stängd dörr eller störande ljud kan göra det svårt att höra om en brandvarnare larmar i ett annat rum.

Det finns brandvarnare som kan seriekopplas. Det innebär att alla kopplade brandvarnare larmar samtidigt så att du snabbare ska upptäcka branden.

Utrusta även fritidshus, husvagn, båten eller andra platser där du sover med brandvarnare. En resebrandvarnare är ett enkelt sätt att bättra på säkerheten när du reser bort.

Placera din brandvarnare rätt
Brandvarnaren ska placeras enligt leverantörens anvisningar, generellt gäller följande:

 • Brandvarnaren ska placeras i rummets högsta punkt och helst i mitten av rummet
 • Du bör placera brandvarnare nära sovrummet – när du sover är du som mest försvarslös mot rök och brand
 • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen
 • Brandvarnaren ska sitta i taket, inte på väggen. En fri yta på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnaren
 • Brandvarnaren ska inte placeras i närheten av en ventilationsöppning
 • Brandvarnaren ska inte placeras i utrymmen där den riskerar att ge ifrån sig onödiga larm, till exempel i köket med stekos eller i badrummet med vattenånga

Kontroll och underhåll av brandvarnare

 • Kontrollera att brandvarnaren fungerar genom att trycka på test-knappen en gång i kvartalet eller när du varit hemifrån en längre tid. Om brandvarnaren inte piper, måste du byta batteri.
 • Byt batteri en gång varje år, om du har vanliga alkaliska batterier. Den 1 december är det Brandvarnarens dag, en lämplig dag att testa och byta batteri. Vi rekommenderar litiumbatterier som räcker fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier. Då slipper du byta varje år. Det finns även brandvarnare med inbyggt batteri, som håller upp till tio år.
 • Vid ny- och ombyggnation rekommenderar vi nätanslutna, seriekopplade brandvarnare
 • Brandvarnaren är svår att nå – ta inga onödiga risker. Om du är äldre eller har dålig balans, be någon om hjälp att testa din brandvarnare!
 • Rengör brandvarnaren från utsidan med dammsugare. Gör detta minst en gång per år.
 • Byt ut brandvarnaren efter ca tio år. Den har begränsad livslängd.

Lag och ansvar
I bostäder byggda från år 1999, ska det enligt Boverkets byggregler finnas utrustning som tidigt upptäcker och varnar om det börjar brinna. Det enklaste och vanligaste sättet att uppfylla kravet, är att ha en brandvarnare.
Vår tolkning av Lag om skydd mot olyckor, LSO, är att brandvarnare måste finnas i alla bostäder, även äldre, för att uppnå skäligt brandskydd. Denna uppfattning delar vi med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
När Räddningstjänsten gör tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, ställer vi normalt krav på att fastighetsägaren ska installera brandvarnare i bostaden. Underhåll, det vill säga batteribyte, rengöring och test av brandvarnaren, görs vanligtvis av den som bor i bostaden.

Brandsläckare

Mindre bränder kan du oftast släcka med vatten eller kväva elden med en brandfilt, filt eller matta. Men om branden är större är det svårt att komma nära det som brinner. Då är det bra att ha en brandsläckare nära till hands.

Det finns olika sorters brandsläckare med olika innehåll och olika storlekar. För hemmet rekommenderar vi en sex kilos pulversläckare med standarden SS-EN 3–7 och effektivitetsklass 43A, 233B, C, eller högre.

Placera släckaren där den är lätt att komma åt, gärna i hallen. Sikten inomhus försämras när du släcker med pulver så ha koll på hur du tar dig ut efter att du släckt med pulversläckaren.

Pulversläckarens användningsområden

En brandsläckare med pulver som väger sex kilo kan släcka olika bränder i ditt hem. Den är lätt att använda, är effektiv och kräver lite underhåll. En pulversläckare kallas också för ABC-släckare. Bokstäverna indikerar vilka typer av bränder släckaren kan användas till.

A – Bränder i fibrösa material, som trä, tyg och papper
B – Bränder i vätskor, som olja och bensin
C – Bränder i gaser, som gasol

Det finns ingen särskild bokstav för bränder i elektrisk utrustning, men eftersom pulver inte leder elektricitet så är det lämpligt att släcka sådana bränder med pulversläckare.

Kontroll och underhåll
Läs bruksanvisningen så du vet hur du ska använda brandsläckaren. Gör detta innan någonting har hänt. Kontrollera också att brandsläckaren fungerar som den ska. Kontrollera att:

 • Tryckmätaren står på grönt
 • Slangen är fri från sprickor
 • Säkringen och plomberingen sitter kvar
 • Släckaren inte är över tio år – då behöver den bytas.

En brandsläckare går bara att använda en gång – sedan måste den bytas, även om den inte är tom. Det beror på att den tappar trycket efter användning.
Tips!
Om du inte har styrka eller förmåga att hantera en stor pulversläckare på sex kilo, så kan du ha flera mindre släckare hemma, exempelvis tre pulversläckare som väger två kilo.

Brandfilt

Med brandfilten kan du släcka mindre bränder, brand i kläder, en ljusstake som vält omkull eller en brand på spisen. Vi rekommenderar en brandfilt som är 120 x 180 cm
Brandfilten är tillverkad i ett icke brännbart material, ofta glasfiberväv och ska ha standarden SS-EN 1869. En brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare.

Så använder du en brandfilt

Brandfilten är bra för att släcka bränder på plana ytor. Den tar bort syret från branden och kväver den.
Ha alltid brandfilten som skydd mellan dig och branden när du lägger på och tar av den från branden. Kasta inte filten på branden utan lägg den bestämt över och stryk bort luftfickorna med händerna ovanpå filten.
Förvara brandfilten så att du lätt kommer åt den, gärna i hallen eller köket. Även vanliga filtar i naturmaterial kan användas för att kväva en brand. Det viktiga är att göra någonting snabbt, innan branden hinner växa sig stor.

Viktiga nummer

Vid nödläge - 112
Info vid olyckor & kris - 113 13
Polis, icke akuta händelser - 114 14
Sjukvårdsrådgivning - 1177
Giftinformation - 010-456 6700
SOS-international - 004570105050