1. Startsida
  2. /
  3. Social hållbarhet

Social hållbarhet

Tillitsskapande metoder för att arbeta med trygghet,
anlagda bränder och social oro

Skolbrandman

Skolbrandman är en metod med syfte att öka tryggheten på skolor för både elever och personal. Genom att öka närvaron av vuxna förebilder bland skolungdomar och arbeta relationsskapande vill de ge ungdomarna inspiration och möjlighet att påverka sin miljö och personliga situation. Skolbrandmännen ger även ungdomarna en förmåga och kunskap i hur man skulle kunna agera i olika situationer.

Safe Skills

Safe Skills är en upplevelsebaserad utställning om risker och trygghet för ungdomar i dag. Räddningstjänsten Skåne Nordväst samarbetar med studenter från Konstfack som skapar utställningen baserat på ungdomarnas berättelser utifrån sju risker; brand, grupptryck/mobbning, otrygg miljö, narkotika/alkohol, brottslighet och psykisk ohälsa. Målet med Safe Skills är att på ett nyskapande sätt skapa en diskussion och medvetenhet kring risker och trygghet hos unga 12-16 år.

Nätmobbning, hur förebygger och hanterar vi det?

Hur ser det ut bland Sveriges skolor gällande mobbning?
Hur vanligt är egentligen kränkningar och vad är en kränkning? Är kränkningar på nätet samma sak?
Vad kan jag själv göra – hur kan jag vara en god förebild?
Hur kan jag som vuxen hjälpa och stötta barnen?

Skolan som kriminogen
mötesplats

I vilka situationer uppstår risker för brott och otrygghet i skolan? Hur hänger dessa situationer samman med den sociala och fysiska miljön?
På vilket sätt går det att tänka förebyggande kring problem utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv?

Lerumsmodellen

Lerums kommun arbetar med brandsäkerhet både ur ett brandtekniskt som ett socialt brandförebyggande perspektiv.
Modellen vilar på en snabbfotad samverkan med en helhetssyn på ungdomens livssituation. Konsekvenssamtalet är ett sätt att arbeta relationsskapande och i nära dialog med unga brandanläggare.

Socialt arbete med unga som begår brott

I sitt arbete som Socialsekreterare i samverkan med polismyndigheten i Nordost i Göteborg möter Lisa och Caroline ungdomar som anlagd bränder.

De beskriver hur de arbetar med ungdomar som begår brott eller är i riskzon.

Viktiga nummer

Vid nödläge - 112
Info vid olyckor & kris - 113 13
Polis, icke akuta händelser - 114 14
Sjukvårdsrådgivning - 1177
Giftinformation - 010-456 6700
SOS-international - 004570105050